Skip to content

“É Víví Hú Fímu Lɛ Dín”

“É Víví Hú Fímu Lɛ Dín”

Ðò xwè lɛ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖè video gègě tɔ́n, bo nɔ xwlé mɛ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó yetɔn lɛ jí. Video enɛ lɛ gègě tíìn bɔ è nɔ yí dó Glɛnsigbe mɛ, b’ɛ nɔ nyí xóɖɔɖókpɔ́. Bɔ nɛ̌ mɛ ɖěɖee nɔ wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ɖò gbè kanweko mɔkpan ɖevo lɛ mɛ lɛ é ka nɔ mɔ nukúnnú jɛ video enɛ lɛ mɛ gbɔn? Ðò gbè enɛ lɛ gègě mɛ ɔ, è nɔ yí xóɖɔɖókpɔ́ yɔyɔ̌ ɖé dó kàn jí dó gbè ɔ mɛ, bo nɔ cáká ɖó kpɔ́ xá yɛ lɛ. Ðagbe tɛ video enɛ lɛ ka nɔ wà nú mɛ ɖěɖee nɔ wá kpléɖókpɔ́ lɛ é?

Lee Nǔ Cí nú Ye Dó Video lɛ Wu É

Mǐ ni kpɔ́n xó e mɛ ɖěɖee ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ, bo wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ɖò Mexique kpo Tɛntin Amɛlika tɔn kpo lɛ é ɖɔ lɛ é:

  • “Nukúnnú kɛɖɛ wɛ un mɔ jɛ fímu ɔ mɛ ǎ, loɔ, é cí ɖɔ nyì lɔ ɖ’emɛ wɛ ɖɔhun. É byɔ ayi ce mɛ tlɔlɔ.”—Dawe e wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé dó Popoluca-gbè mɛ ɖò Veracruz ɖò Mexique é ɖé.

  • “Toxo ce mɛ wɛ un ɖè có, é cí ɖɔ xɔ́ntɔn vívɛ́ e ɖò fí línlín é ɖé ɖɔ xó xá wɛ un ɖè ɖɔhun. É víví hú fímu lɛ dín, ɖó un mɔ nukúnnú jɛ nǔ lɛ bǐ mɛ.”—Dawe e wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé dó Nahuatl-gbè mɛ ɖò Nuevo León ɖò Mexique é ɖé.

  • “Ee un kpɔ́n video ɔ dó gbè ce mɛ é ɔ, é cí ɖɔ nyiɖesu ɖɔ xó na wɛ mɛ e ɖ’emɛ lɛ é ɖè ɖɔhun.”—Nawe e wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé dó Chol-gbè mɛ ɖò Tabasco ɖò Mexique é ɖé.

  • “Alɔdido mɛ lɛ bonu ye na kplɔ́n nǔ dó gbè yeɖesunɔ tɔn mɛ nɔ ɖu ayi mɛ nú tutoblonunu elɔ. Tutoblonunu mɔhun ɖevo ɖě sɔ́ ɖè ǎ!”—Dawe e wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé dó Cakchiquel-gbè mɛ ɖò Sololá ɖò Guatemala é ɖé.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ da mɔjinɔtɔ́ e tuùn azɔ̌ lɛ é, alǒ, mɛ e sín gbè è nɔ yí dó kàn jí, bo nɔ sú axɔ́ ye lɛ é ǎ, bɔ hwɛhwɛ ɔ, fí e ɖò zɔ, bo ma hun nukún ǎ lɛ é wɛ ye nɔ yí xó dó kàn jí ɖè. Nɛ̌ ye ka nɔ wà gbɔn lo, bɔ xóyidókanji lɛ nɔ nyɔ́ sɔmɔ̌?

“Azɔ̌ E Ðó Lè Hú Bǐ” É

Ðò agaɖanu dìn ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín alaxɔ e ɖò Tɛntin Amɛlika tɔn é kpé nukún dó kpléɖókpɔ́ ɖaxó sín video lɛ yíyí dó kàn jí wu dó Espagne-gbè kpo gbè ayǐ ɔ jí tɔn 38 kpo mɛ. Mɛɖeezejotɔ́ sunnu kpo nyɔnu kpo 2 500 mɔ̌ wɛ nɔ gudo nú azɔ̌ enɛ. Mɔjinɔtɔ́ lɛ kpo gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn xá lɛ mɛ tɔn lɛ kpo yí xó dó kàn jí ɖò alaxɔ mɛ, ɖò azɔ̌xɔsa lilɛdogbeɖevomɛ tɔn e ma ɖò Betɛli ǎ lɛ é, alǒ ɖò fí ɖevo ɖěɖee è zán nú xóyidókanji-xɔsa hwenu klewun tɔn lɛ é. Fí vovo 20 jɛji wɛ gbɛ̌ta lɛ yí xó dó kàn jí ɖè ɖò Belize, Guatemala, Honduras, Mexique kpo Panama kpo.

È ɖò xó yí dó kàn jí wɛ ɖò Tɛntin Amɛlika tɔn sín alaxɔ mɛ

É byɔ azɔ̌ syɛnsyɛn kpo akwɛzinzan gègě kpo cobɔ è na sɔnǔ nú xóyidókanji-xɔsa hwenu klewun tɔn lɛ. È zán azɔ̌wanú xá ɔ mɛ tɔn lɛ dó sɔnǔ nú nǔ e nɔ glɔ́n gbè lɛ é, ɖi avɔ tlitli lɛ kpo mateláa lɛ kpo.

Ye mɛ e nɔ wá yí gbè yetɔn dó kàn jí lɛ é gègě nyí wamamɔnɔ lɛ, lobɔ ye sɔ́ nǔ gègě dó savɔ̌ bo dó sixu yì xóyidókanji-xɔsa e sɛkpɔ ye hugǎn é. Ye mɛ ɖé lɛ zɔn ali nú ganxixo 14! Ðò ninɔmɛ ɖé mɛ ɔ, tɔ́ ɖé kpo vǐ sunnu tɔn kpo zɔn afɔ nú ganxixo tantɔn mɔ̌, bo yì xóyidókanji-xɔsa ɖé.

Naomi ɖò susu wɛ é ɔ, é nɔ d’alɔ xwédo tɔn bɔ ye nɔ sɔnǔ nú xóyidókanji-xɔsa hwenu klewun tɔn lɛ. É flín xó elɔ lɛ: “Hwebǐnu ɔ, mǐ nɔ ɖò nukún ɖó aklunɔzán gbla e mɛ è na yí xó dó kàn jí é wɛ. Tɔ́ ce nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn dó kpé nukún dó nǔ lɛ wu. Hweɖelɛnu ɔ, nɔ ce nɔ ɖa nùɖuɖu nú gbɛ̌ta ɖěɖee mɛ mɛɖeezejotɔ́ 30 ɖè lɛ é.” Dìn ɔ, Naomi nyí mɛɖeezejotɔ́ ɖò azɔ̌xɔsa lilɛdogbeɖevomɛ tɔn ɖé ɖò Mexique. É ɖɔ: “Kpo awǎjijɛ ɖaxó kpo wɛ un nɔ zán hwenu ce dó d’alɔ mɛ lɛ, bɔ ye nɔ sè wɛn Biblu tɔn ɔ dó anɔnugbe yetɔn mɛ. Azɔ̌ e ɖó lè hú bǐ, bɔ un sixu wà é nɛ.”

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ xwewu xwewu gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ mɛ bǐ kpaà sixu wá. Kpɔ́n akpáxwé KPLÉÐÓKPƆ́ ÐAXÓ LƐ tɔn bá mɔ nǔ ɖevo lɛ d’eji.