Skip to content

Nukúnɖiɖo kpo Gbɔdónúmɛ kpo nú Mɛxomɔ Lɛ

Nukúnɖiɖo kpo Gbɔdónúmɛ kpo nú Mɛxomɔ Lɛ

Lee é ɖè gbɔn ɖò tò gègě mɛ é ɖɔhun ɔ, mɛxomɔ lɛ ɖò kpɔ́ sù d’eji wɛ ɖò Australie. Mɛxomɔ ɖé lɛ nɔ sɛ̀ tɛn yì xwé e gbè è nɔ kpé nukún dó mɛxomɔ lɛ wu ɖè lɛ é; azɔ̌watɔ́ finɛ tɔn lɛ nɔ sɔ́ xomɛnyínyɔ́ dó kpé nukún dó lanmɛ yetɔn kpo hudo ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn yetɔn lɛ kpo wu.

É ɖò wɛn ɖɔ mɛ e nɔ nɔ xwé e gbè mɛxomɔ lɛ nɔ nɔ lɛ é gègě sín hudo nɔ byɔ nǔ sukpɔ́ hú nukúnkpédómɛwu agbaza lixo tɔn kpowun. Hweɖelɛnu ɔ, akpɔ̀ sixu ci ye, bɔ ye mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ, bo tlɛ sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖě ǎ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yì ba mɛxomɔ lɛ kpɔ́n ɖò xwé e gbè è nɔ kpé nukún dó ye wu ɖè é wè gbè ɖò Portland ɖò toxo Victoria tɔn mɛ ɖò Australie, bo nɔ dó gbɔ nú ye, lobo nɔ na nukúnɖiɖo ye.

Xóɖɔɖókpɔ́ Junjɔn Biblu Jí Ðagbe lɛ Ðò Xwé E Gbè Mɛxomɔ lɛ Nɔ Nɔ lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ xá ɔ mɛ tɔn lɛ nɔ kplé xá gbɛ̌ta mɛ e nɔ nɔ finɛ lɛ é tɔn ɖé, bo nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá ye dó xota Biblu tɔn lɛ jí, ɖi nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ lɛ é. Jason ɖɔ: “Mǐ xà akpáxwé Biblu tɔn ɖé nú mɛxomɔ lɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ ɖɔ xó dó tan ɔ jí xá ye.” Ðó mɛ e nɔ nɔ tɛn tɔn mɛ lɛ é gègě nɔ ɖí xwi xá azɔn wutu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ xó xá ye dó akpá e Mawu dó ɖɔ emi na ɖè azɔn kpo kú kpo síìn é wu, bɔ enɛ na nukúnɖiɖo ye, bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye.

Tony e nyí Kúnnuɖetɔ́ xá ɔ mɛ tɔn ɖé é ɖɔ: “Mǐ jɛ cɛju 30 zán dó ba mɛ e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é kpɔ́n jí, amɔ̌, ye jló ɖɔ é ni hú mɔ̌. Dìn ɔ, mǐ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ nú ganxixo ɖokpo mɔ̌, amɔ̌ mɛ ɖokpo ɖɔ ɖɔ emi jló ɖɔ è ni nɔ bló ganxixo wè.” Ðó mɛxomɔ ɖé lɛ tɔ́n nukún, bɔ ɖevo lɛ sɔ́ nɔ sixu site sín zan jí ǎ, alǒ sɔ́ nɔ sixu hɛn nǔ ǎ wutu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ d’alɔ ye gbɔn xóɖɔɖókpɔ́ lɛ kpo wusyɛn didó lanmɛ nú ye bonu ye na ɖ’alɔ ɖ’emɛ lee ye kpéwú gbɔn é kpo gblamɛ.

Ðò mɛbakpɔ́n lɛ hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ kpo mɛ e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é kpo nɔ jihan ɖé lɛ dó kpa susu nú Mawu, bɔ hwɛhwɛ ɔ, mɛxomɔ lɛ nɔ lɛ́ byɔ d’eji. John * e nɔ nɔ xwé ɔ gbè é ɖɔ: “Mǐ yí wǎn nú han ɖěɖee mi hɛn wá lɛ é. É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ tuùn Mawu, bo nɔ ɖó sísí n’i.” Judith e nɔ nɔ xwé ɔ gbè bo tɔ́n nukún é kplɔ́n han ɖěɖee é yí wǎn na lɛ é sín xógbe lɛ bǐ dó tamɛ.

Ganjininɔ mɛxomɔ ɖokpo ɖokpo tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ. Mɛɖéezejotɔ́ e nɔ nyí Brian é ɖɔ: “Enyi mɛ e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é ma ɖò ganji ǎ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ yì ba ye kpɔ́n ɖò xɔ yetɔn lɛ mɛ. Mǐ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá ye, bo nɔ kpɔ́n lee ye ɖè gbɔn é. Hweɖelɛnu ɔ, mǐ nɔ lɛkɔ wá azǎn ɖevo gbè, bo nɔ kpɔ́n lee mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é ɖè gbɔn é.”

“Mawu Wɛ Sɛ́ Mi Dó Mǐ Gɔ́n”

Mɛbakpɔ́n lɛ nɔ víví nú mɛ e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é gègě. Peter e nɔ nɔ xóɖɔɖókpɔ́ lɛ tɛnmɛ ɖò aklunɔzán gbla lɛ ɖokpo ɖokpo mɛ é ɖɔ: “Un sixu gbɔ tɛn ɔ mɛ yì ǎ.” Judith ɖɔ nú mɛ e nɔ kpé nukún dó wutu tɔn é ɖɔ: “Mercredi ɖíe! Kɛnklɛn bo yawu sɔnǔ nú mì bonu ma ɖò yì Biblu kplɔnkplɔn ɔ tɛnmɛ, un jló na gbɔhwenu ǎ!”

Mɛxomɔ lɛ nɔ ɖu vivǐ nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè é tɔn, bo nɔ mɔ ɖɔ emi sɛkpɔ Mawu hú ɖ’ayǐ tɔn. Ee ye ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nùkplɔnmɛ Jezu tɔn jí gudo é ɔ, Robert ɖɔ: “Un mɔ nukúnnú jɛ akpáxwé Biblu tɔn enɛ mɛ kpɔ́n gbeɖé ǎ. Dìn wɛ un mɔ nǔ jɛ mɛ!” David kplɔ́n lee ɖɛxixo ɖò taji sɔ́ é, bo ɖɔ: “É d’alɔ mì bɔ un zun xɔ́ntɔn xá Mawu, bo nɔ mɔ ɛ dó mɔ mɛ nùjɔnǔ tɔn ɖé.”

Xomɛ hun mɛ e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é tawun ɖɔ ye kplɔ́n nǔ dó nukúnɖiɖo Biblu tɔn e kúnkplá sɔgudo é wu. Lynette e nɔ nɔ xwé ɔ gbè é ɖɔ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ: “É na cɛ nú mi ɖɔ mi sɔ́ Biblu dó wá dó gbɔ nú mǐ.” Nawe ɖevo nɔ nɔ xwé ɔ gbè bo ɖɔ: “Mawu wɛ sɛ́ mi dó mǐ gɔ́n!”

Margaret ɖu vivǐ mɛbakpɔ́n lɛ tɔn tawun, bɔ dìn ɔ, é nɔ yì Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín kplé lɛ hwɛhwɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e ɖò xá ɔ mɛ é mɛ. Gǎn tawun wɛ é nɔ dó, ɖó lanmɛ tɔn ɖò ganji ǎ, bɔ tɛnsisɛ nɔ lɛ́ vɛwǔ n’i. É ɖɔ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ: “Mi na nukúnɖiɖo mǐ mɛ bǐ.”

‘Nǔ Ðagbe Wà Wɛ Mi Ðè’

Mɛbakpɔ́n Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn lɛ lɛ́vɔ sù azɔ̌watɔ́ xwé ɔ gbè tɔn lɛ nukúnmɛ. Anna e nyí Kúnnuɖetɔ́ xá ɔ mɛ tɔn ɖé é ɖɔ: “Azɔ̌watɔ́ lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛxomɔ lɛ ɖɔ ye ni nɔ wá xóɖɔɖókpɔ́ lɛ tɛnmɛ, ɖó ye ɖ’ayi wu ɖɔ mɛxomɔ lɛ ɖó awǎjijɛ tawun hú ɖ’ayǐ tɔn.” Brian e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Azɔ̌watɔ́ lɛ jɔ gbɛtɔ́, bo nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mǐ. Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ d’alɔ mǐ.”

Lee mɛxomɔ lɛ nɔ ɖu vivǐ xóɖɔɖókpɔ́ lɛ tɔn tawun gbɔn é nɔ hun xomɛ nú hɛnnumɔ yetɔn lɛ. Mɛxomɔ e ɖò xwé ɔ gbè é ɖé sín vǐ nyɔnu kpa Kúnnuɖetɔ́ lɛ bo ɖɔ: “Nǔ ɖagbe wà nú nɔ ce wɛ mi ɖè.”

^ akpá. 7 È ɖyɔ nyikɔ mɛ ɖěɖee nɔ nɔ xwé ɔ gbè lɛ é tɔn.