Skip to content

Nùjlajla E Hwlɛn Mɛ Gán É Ðé

Nùjlajla E Hwlɛn Mɛ Gán É Ðé

Ðó mɛɖée huhu e fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ ɖò tokpɔn Mexique tɔn e nyí Tabasco é mɛ é wutu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ bló tuto nùjlajla sun wè tɔn ɖé tɔn ɖò 2017, bo má Réveillez-vous! avril 2014 tɔn e xota tɔn nyí Trois bonnes raisons de s’accrocher à la vieé. Nùjlajla ɔ sù mɛ lɛ nukúnmɛ tawun.

Alɔdo E Jɛ Gan Tawun É

Faustino e nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ é ɖɔ xó xá nawe e ado ɖò huhu wɛ dó vǐ sunnu tɔn e ɖó xwè 22 é wu é. Nyaví ɔ ɖò wuvɛ̌ mɛ ɖó linkpɔ́nzɔn wutu, bo ko tɛ́n kpɔ́n bá hu éɖée. Nawe ɔ tuùn lee é na d’alɔ ɛ gbɔn é ǎ. Amɔ̌, hwenu e Faustino na xójlawema ɔ nawe ɔ é ɔ, é ɖɔ: “Nǔ e sín hudo vǐ sunnu ce ɖó é pɛ́ɛ́ ɖíe.” Ayihɔngbe tɔn ɔ, Faustino yì nawe ɔ sín vǐ sunnu gɔ́n, bɔ ye ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖò xójlawema ɔ mɛ lɛ é jí. Ðò mɛbakpɔ́n ɖé lɛ gudo ɔ, linlin nyaví ɔ tɔn kpɔ́n te tawun. Faustino ɖɔ: “Dìn ɔ, é vo bo lɛ́ ɖó awǎjijɛ hugǎn.” Gɔ́ na ɔ, é nɔ má nǔ e kplɔ́n wɛ é ɖè é xá nɔví sunnu tɔn e é lɔ ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ é.

Karla e nɔ nɔ toxo Huimanguillo tɔn mɛ é zán xójlawema ɔ dó d’alɔ azɔ̌mɛvigbɛ́ tɔn ɖé. Karla ɖɔ: “Un ɖ’ayi wu ɖɔ nyɔnuví e ɖó xwè 14, bo ɖò xɔ ce mɛ é ɖé sín ninɔmɛ cí alɔkpa ɖé. Un ɖɔ xó xá ɛ, bɔ é tinmɛ lee nǔ ɖè nú xwédo tɔn é nú mì. Ee mǐ ɖò xó ɖɔ wɛ é ɔ, un ɖó ayi wu ɖɔ akpado lɛ ɖò alɔ tɔn.” É wá mɔ ɖɔ hwɛhwɛ ɔ, nyɔnuví enɛ nɔ gblewu éɖée dó alɔ kpo afɔ kpo. É nɔ mɔ ɖɔ emi nyla kàn bɔ gbɛzán emitɔn kún sɔ́ hwɛ́n nǔ ɖebǔ ó. Karla na ɛ Réveillez-vous! ɔ. Hwenu e nyɔnuví ɔ xà gudo é ɔ, é ɖɔ nú Karla ɖɔ é cí ɖɔ emi wɛ è wlan xójlawema ɔ na ɖɔhun. Kpo nǔkiko yɛ́ɛ ɖé kpo ɔ, é ɖɔ ɖɔ dìn ɔ, emi ɖi nǔ ɖɔ é jɛxa ɖɔ è ni nɔ gbɛ̀.

Ðò toxo Villahermosa tɔn mɛ ɔ, nya ɖé tíìn bo ko flú bǐ. Azɔ̌ gblé dó è, bɔ asì tɔn lɛ́ jó é kpo vǐ yetɔn lɛ kpo dó bo yì. É xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo byɔ alɔdo, amɔ̌, é ɖó nukúnɖiɖo ɖě ǎ. Nǎ hu éɖée wɛ é ɖè kɛɖɛ bɔ Martín kpo Miguel kpo e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é wá xúxú hɔn tɔn. Nya ɔ hun hɔn ɔ, bɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ na ɛ Réveillez-vous! ɔ. Hwenu e é kpɔ́n xota ɔ é ɔ, é mɔ ɖɔ Mawu wɛ na sìnkɔn nú ɖɛ emitɔn. Martín kpo Miguel kpo sɔ́ Biblu dó dó gbɔ n’i, bo lɛkɔ yì gɔ̌n tɔn azǎn klewun ɖé gudo, lobo mɔ ɖɔ agbɔ̌n tɔn jɛ dò tawun. Dìn ɔ, ye nɔ kplɔ́n Biblu xá nya enɛ azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ.

Gantɔ́ lɛ Sè Wɛnɖagbe Ɔ

Ðò nùjlajla ɖokpo enɛ hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ yì gankpa gègě mɛ ɖò toxo Tabasco tɔn mɛ, bo má wěɖexámɛ Biblu tɔn e sixu d’alɔ gantɔ́ lɛ bɔ gbɛzán yetɔn na ɖó nu lɛ é xá ye. Kúnnuɖetɔ́ lɛ sɔnǔ nú nùxwlémɛ ɖé, bɔ video lɛ, xóɖiɖɔ junjɔn Biblu jí ɖé kpo xóɖɔɖókpɔ́ e kúnkplá hwɛjijɔ ɖěɖee wu è ma na hu mɛɖée ǎ, bɔ xójlawema ɔ tɛɖɛ̌ jí lɛ é kpo ɖ’emɛ. Mɛbakpɔ́n enɛ lɛ sù gantɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ w’azɔ̌ ɖò gankpa ɔ mɛ lɛ é kpo bǐ nukúnmɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gantɔ́ sunnu ɖé ɖɔ: “Un ko tɛ́n kpɔ́n bá hu nyiɖée azɔn atɔn. Mɛɖé lɛ ɖɔ nú mì ɖɔ nǔ nyitɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu, amɔ̌, ye zán Biblu dó xlɛ́ ɖɔ nǔ e emi ɖɔ é nyí nugbǒ kpɔ́n gbeɖé ǎ. Xó mitɔn lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mì tawun.”

Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖ’ayi nùjlajla ɔ wu. Lanmɛ na nɔ ganji sín wěgbojinɔtɔ́ tokpɔn ɔ tɔn kpa Kúnnuɖetɔ́ lɛ, ɖó gǎn e ye dó bo d’alɔ mɛ lɛ é wutu, lobɔ xójlawema xá ɔ mɛ tɔn ɖé wlan nǔ dó nùjlajla ɔ wu, bɔ xota tɔn nyí “Ye Yì Tɔ́n Ahwan Mɛɖée Huhu.”