Skip to content

Mɛ̌si Philippines Tɔn lɛ Ðu Lè JW.ORG Tɔn

Mɛ̌si Philippines Tɔn lɛ Ðu Lè JW.ORG Tɔn

Ðò 2016 ɔ, è jɔwǔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ bɔ ye xlɛ́ lee video kpo xóta kpo ɖěɖee ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é nɔ kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ lɛ mɛ gbɔn é gbɛ̌ta mɛ̌si lɛ tɔn ɖé ɖò Tokpɔnla Zamboanga del Norte tɔn mɛ ɖò Philippines. Cobonu Kúnnuɖetɔ́ lɛ na ɖɔ xó nú mɛ̌si lɛ ɔ, ye tó yì ba Azɔ̌xɔsa E Nɔ Kpé Nukún Dó Wema Kplɔnkplɔn Xó Wu ɖò tokpɔnla ɔ mɛ é kpɔ́n ɖò Dipolog. Tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org ɔ sɔ́ akpakpa nukúnkpénuwutɔ́ lɛ kaka bɔ ye ylɔ́ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ ye ni wá xwlé xóɖiɖɔ cɛju 30 tɔn ɖé mɛ ɖò kplé gɛnnyigɛnnyi e mɛ̌si e gosin tokpɔnlaví Zamboanga del Norte tɔn lɛ mɛ lɛ é na bló é atɔn tɛnmɛ.

Nɛ̌ ye ka xwlé xóɖiɖɔ lɛ mɛ gbɔn?

Kúnnuɖetɔ́ lɛ xlɛ́ video ɖé lɛ kpo nǔ e tɔ́n ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é ɖé lɛ kpo mɛ̌si 300 mɔ̌ e nɔ wá kplé gɛnnyigɛnnyi ɔ ɖokpo ɖokpo tɛnmɛ lɛ é. Mɛ e wá tɛn ɔ mɛ lɛ é ɖu vivǐ xóta Comment faire face aux dettestɔn tawun. Mɛ̌si lɛ gegě mɔ ɖɔ é kún nyí azɔ̌mɛví emitɔn lɛ kɛɖɛ wɛ nǔxwlémɛ ɔ na d’alɔ ó, loɔ, é na lɛ́ d’alɔ emiɖesunɔ. Ye mɛ bǐ yí tlati Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nùkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè? ɔ ɖokpo ɖokpo; é tɛɖɛ̌ nǔ tobutobu e ɖò jw.org jí bo sɔ́ akpakpa mɛ lobo lɛ́ d’alɔ mɛ lɛ é jí. Mɛ̌si ɖé lɛ lɛ́vɔ yí video lɛ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí.

Nǔxwlémɛ atɔn lɛ hɛn lè wá sɔmɔ̌ bɔ Azɔ̌xɔsa E Nɔ Kpé Nukún Dó Wema Kplɔnkplɔn Xó Wu ɖò tokpɔnla ɔ mɛ é bló tuto nǔxwlémɛ enɛ ɖevo lɛ tɔn dó d’alɔ wěɖexámɛtɔ́ kpo mɛ̌si ɖevo lɛ kpo 600 mɔ̌. Mɛ gegě lɛ́ ɖè nǔsumɛnukúnmɛ xlɛ́ ɖò nǔxwlémɛ enɛ lɛ gudo.

“Tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ nyí alɔdó ɖaxó ɖé”

Nukɔnmɛ ɔ, mɛ ɖěɖee wá tɛn ɔ mɛ lɛ é ɖé lɛ tinmɛ lee nǔxwlémɛ lɛ kpo tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ kpo d’alɔ ye gbɔn é. “Un jló na ɖɔ lee é sù nukún ce mɛ sɔ́ é,” wɛ mɛ̌si nyɔnu ɖokpo ɖɔ. “Un mɔ ɖɔ tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ nyɔ́ zán tawun hwenu e un nɔ ɖò nǔ kplɔ́n azɔ̌mɛví ce lɛ wɛ é.” Mɛ̌si nyɔnu ɖevo ɖɔ: “Nǔ gegě ɖè bɔ na kplɔ́n, taji ɔ, lee un sixu ɖí xwi xá linkpɔ́n gbɔn é. Tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ nyí alɔdó ɖaxó ɖé, é ka nyí nú mɛ winnyawinnya lɛ kɛɖɛ ǎ, loɔ, é lɛ́ nyí nú mɛxo lɛ lɔmɔ̌.”

Mɛ̌si ɖěɖee yì nǔxwlémɛ jw.org tɔn lɛ tɛnmɛ lɛ é 350 jɛji kan nǔ byɔ bá ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ d’eji.

Kúnnuɖetɔ́ lɛ na xósin gbɔn xójlawema lɛ nina ye kpo wěɖexámɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán lɛ é mímá xá mɛ ɖěɖee kan nǔ byɔ lɛ é bǐ xwíi kpo gblamɛ.

É víví nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ mɛ̌si 1 000 jɛji wá nǔxwlémɛ jw.org tɔn lɛ tɛnmɛ ɖò Zamboanga del Norte, bo kplɔ́n lee ye sixu zán tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org dó kplɔ́n nǔ mɛ ganji gbɔn é. Azɔ̌wanú nǔkplɔnkplɔn tɔn xɔ akwɛ enɛ sixu d’alɔ mɛ̌si e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é, bɔ ye na mɔ alixlɛ́mɛ maxamaxa lɛ ɖò gbɛ̀ jlɔjlɔ zinzan kpo gbigbɔ kpo lixo. *

^ akpá. 10 Tutomɛ e nɔ kpé nukún dó wema kplɔnkplɔn wu ɖò Philippines lɛ é ɔ, è sɔ́ azɔ̌ d’así nú ye ɖɔ ye ni kplɔ́n nǔ azɔ̌mɛví yetɔn lɛ lobo lɛ́ ‘hɛn nǔgbododó gbɛ̀ jlɔjlɔ zinzan kpo sinsɛn kpo tɔn tò ɔ tɔn lidǒ lobo bló bonu jijɔ ɖagbe ɖiɖó kpo mɛɖéejiɖuɖe kpo ni vunkan.’—Sɛ́n Dodó Philippines tɔn 1987 tɔn, Gbetakɛ́n XIV, Akpáxwé 3.2.