Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ E Ðò Italie lɛ É D’alɔ Nɔzo Yetɔn Lɛ

Kúnnuɖetɔ́ E Ðò Italie lɛ É D’alɔ Nɔzo Yetɔn Lɛ

Ðò jǐ syɛnsyɛn ɖěɖee ja ɖò totaligbé Italie tɔn ɖò vivɔnu novembre 2016 tɔn lɛ é gudo ɔ, sìn gbà gletoxo ɖé lɛ ɖò tofɔligbé toxo Moncalieri tɔn. Sìn ɔ yì jǐ wá mɛtlu ɖokpo adaɖé ɖò fí ɖé lɛ. Xójlawema ɖé ɖɔ: “Sìn ɔ xásá mɛɖé alǒ nùɖé ɖó ǎ.” Gbɛtɔ́ 1500 mɔ̌ wɛ gǎn xá ɔ mɛ tɔn lɛ yawu sɛ̀ tɛn na, bɔ ɖó gbɛ̌ta e ɖò sɔ hɛn mɛ lɛ wɛ é yawu d’alɔ wutu ɔ, mɛɖé kú ǎ. É ɖò mɔ̌ có, xwédo gègě hɛn nǔɖokan yetɔn lɛ bú.

Gbɛ̌ta Sɔhɛnmɛ Tɔn Lɛ

Gbɛ̌ta ɖěɖee mɛ Kúnnuɖetɔ́ xá ɔ mɛ tɔn lɛ ɖè lɛ é jɛ azɔ̌ jí tlolo. Ye d’alɔ xwédo ɖěɖee nǔ wà lɛ é, bo bɛ́ adu kpo zunkɔ́ lɛ kpo sín xwé yetɔn lɛ gbè lobo jla nǔ lɛ ɖó. Hwenu e gbɛ̌ta ɖé hɛn sɔhɛnmɛ sín nǔ lɛ kpo nùɖuɖu zozo kpo bo jɛ fí e è sú ali lɛ ɖè é ɖokpo é ɔ, gǎn lɛ jó ye dó bɔ ye dín, bonu ye na dó sixu d’alɔ xwédo e ɖò hudo mɛ é ɖé. Mɛɖéezejotɔ́ lɛ d’alɔ Kúnnuɖetɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ, bo lɛ́ d’alɔ nɔzo yetɔn e ɖò sinsɛn ɖevo lɛ mɛ lɛ é.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwé ɖaxó ɖokpo tíìn bo ɖó xɔ dò glɔ́ tɔn lɛ bɔ sìn ɔ gɔ́ xɔ enɛ lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́. Ee azɔ̌xwé sɔhɛnmɛ tɔn lɛ gbɔ́n sìn ɔ gudo é ɔ, gbɛ̌ta e mɛ Kúnnuɖetɔ́ gègě ɖè é ɖé d’alɔ Kúnnuɖetɔ́ hàtɔ́ e nɔ nyí Antonio é kpo xwédo tɔn kpo bonu ye na bɛ́ zunkɔ́ lɛ sín xɔ dò glɔ́ tɔn yetɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ, mɛɖéezejotɔ́ lɛ d’alɔ mɛ ɖevo e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é. Ye sò gbɛ̌ ɖé, bɔ ɖò ganxixo yɔywɛ ɖé mɛ kpowun ɔ, ye ɖeɖɛ xɔ lɛ bǐ mɛ. Alɔdo yetɔn sù mɛ lɛ bǐ nukúnmɛ tawun. Viviana e nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ nɔ xwé ɔ gbè lɛ é mɛ é sɛkpɔ Antonio sín asì, bo ɖɔ n’i kpo ɖasin kpo, kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo ɖɔ: “Kɛnklɛn dokú nú nɔví towe lɛ dó ta mǐtɔn mɛ, nǔwiwa mitɔn jiwǔ tawun!”

Ðò gletoxo e mɛ sìn ɔ gbà nǔ ɖè tawun lɛ é ɖé mɛ ɔ, mɛ e ɖò finɛ lɛ é ɖ’ayi lee gbɛ̌ta Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖò alɔ dó mɛ ɖěɖee jí adla ɔ jɛ lɛ é wɛ gbɔn é wu. Nǔ e ye mɛ e ɖò gletoxo ɔ mɛ é ɖé lɛ mɔ lɛ é sísɛ́ ye bɔ ye sɔ́ yeɖée jó, bo d’alɔ sɔhɛnmɛzɔ́watɔ́ lɛ, lobo lɛ́ xwedó alixlɛ́mɛ e mɛ e ɖò gbɛ̌ta ɔ nu é na lɛ é kpo xomɛhunhun kpo.

“Alɔdo E Xɔ Akwɛ Bɔ È Ma Sixu Jlɛ́ Ǎ É” Sù Mɛ Nukúnmɛ

Nya ɖé sín xwé gblé tawun, bɔ fí e é nɔ gán mɔ̌to ɖó é bǐ nyí adu. É kpaca ɛ ɖɔ kúnnuɖetɔ́ tantɔn w’azɔ̌ ma ɖó alɔ te nú ganxixo ɛnɛ, bo ɖè zunkɔ́ lɛ sín fí e é nɔ gán mɔ̌to ɖó é. Bo na dó ɖè lee é sù nukún tɔn mɛ gbɔn é xlɛ́ ɔ, é sɔ́ fɔtóo e mɛ é kpl’así kɔ nú azɔ̌watɔ́ ɖé lɛ ɖè é ɖó tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè é jí, bo wlan nùɖé dó dokú nú ye nú “alɔdo [yetɔn] e xɔ akwɛ bɔ è ma sixu jlɛ́ ǎ é.”

Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ: “Mǐ d’alɔ nɔzo mǐtɔn e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ é gègě, bɔ ye mɛ gègě ko ɖó hú xwè 80. Ðasin wá nukún jí nú ye mɛ ɖé lɛ hwenu e ye ɖò nǔ e mǐ wà lɛ é sín kú dó nú mǐ wɛ é. Sinsɛn Katolika tɔn xá ɔ mɛ tɔn sín hagbɛ̌ nukúnɖeji ɖé ɖɔ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ alɔdo yetɔn sù nukún emitɔn mɛ tawun, bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “É jiwǔ ɖɔ mǐ kún tlɛ ɖò sinsɛn ɖokpo ɔ mɛ ó có, mǐ d’alɔ mǐɖée lɛ.” Nya ɖevo ɖɔ: “É vɛ́ nú mì ɖɔ hɔn mɛ lɛ tɔn e mi nɔ xúxú dimanche zǎnzǎn lɛ é kɛɖɛ wɛ è dó tuùn mi na, bɔ è tuùn mi nú sɔhɛnmɛzɔ́ mitɔn ǎ.”