Skip to content

Etɛ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé ka Nɔ Wà Ðò Xá Towe Mɛ?

Etɛ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé ka Nɔ Wà Ðò Xá Towe Mɛ?

Nú xwè kanweko jɛji ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖesu ko bló tuto fí e ye na nɔ kplé ɖè lɛ é tɔn bo ko gbá. Nɔtɛn sinsɛn-biblo tɔn enɛ lɛ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn é ɔ, è ka ko gbá ɖě ɖó xá towe mɛ à? Nɛ̌ mɛ e ɖò xá towe mɛ lɛ é ka sixu ɖu lè Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn tɔn ɖé gbɔn?

Flowery Branch ɖò Géorgie, États-Unis

“Nǔnina Ðagbe ɖé nú Mɛ E Ðò Xá ɔ Mɛ lɛ É”

È sɔnǔ nú Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bonu ye na nɔ dɔn ayi mɛ ɖěɖee ɖò xá e mɛ ye ɖè lɛ é tɔn. Jason e nyí nukúnkpénuwutɔ́ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá tɔn ɖò États-Unis é ɖɔ: “Nǔ e gbé mǐ nɔ nya é wɛ nyí ɖɔ mǐ ni bló bonu Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bǐ ni nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun bo lɛ́ wlí yɛ̌yi hugǎn ɖò xá ɔ mɛ.” Kúnnuɖetɔ́ e nɔ sɔnǔ nú ɖiɖe xɔ lɛ tɔn, bo nɔ w’azɔ̌ xá gbɛ̌ta e nɔ sɔnǔ nú ɖiɖe xɔ lɛ tɔn é ɖé ɖɔ: “Mǐ jló ɖɔ nú azɔ̌ lɛ bǐ fó hǔn, xɔ ɔ ni nyí nǔnina ɖagbe ɖé nú mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é, bo nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé nú xɔ e na lɛlɛ̌ dó è lɛ é.”

Mɛ ɖěɖee nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ lɛ é nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖěɖee nɔ sɔ́ jlǒ dó zán hwenu yetɔn kpo nǔwukpíkpé yetɔn lɛ kpo, bɔ xɔ ɖagbeɖagbe lɛ gbigbá nɔ mya nukún nú ye tawun lɛ é. Hwɛhwɛ ɔ, mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖ’ayi azɔ̌ mímɛ́ e ye nɔ wà lɛ é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò tuto kpléxɔ gbigbá tɔn agaɖanu tɔn ɖé hwenu ɖò Richmond, Texas ɖò États-Unis ɔ, xɔgbéjékpɔ́ntɔ́ xá ɔ mɛ tɔn ɖɔ ɖɔ lee è ɖó ata nú Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn é fɛ́wǔ ɖesu, bɔ emi kún ko mɔ mɔhunkɔtɔn kpɔ́n ó. Ðò tɔtɛntinto Jamaïque tɔn mɛ ɔ, xɔgbéjékpɔ́ntɔ́ ɖé kplá xɔgbéjékpɔ́ntɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye na yì kpɔ́n lee gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé gbɔn wɛ è ɖè é. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ɖó na xó nǔ kpɔ́n dó mɛ enɛ lɛ wu ǎ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwedó ɖiɖe xɔgbigbá tɔn lɛ bɔ xó bǐ nɔ fó ɖ’ewu, ye tlɛ nɔ zɛ ɖiɖe e è nɔ xwedó ɖò xá ɔ mɛ lɛ é wu.” Xɔgbéjékpɔ́ntɔ́ ɖé ɖò Floride, ɖò États-Unis bo ɖɔ: “Un ko gbéjé dotóoxwé sín xɔ e è gbá lɛ é kpo xɔ acɛkpikpa ɔ tɔn ɖaxó ɖaxó lɛ kpo gegě kpɔ́n, amɔ̌ ye ɖě ɖò tuto jí sɔ elɔ ǎ. Azɔ̌ ɖagbe wà wɛ mi ɖè.”

Concession, Zimbabwe

È Wà Ðagbe nú Mɛ E Ðò Xá ɔ Mɛ lɛ É

Kplé lɛ biblo ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ nɔ wà ɖagbe nú mɛ ɖěɖee nɔ wá lɛ é. È nɔ d’alɔ kpléwatɔ́ lɛ bɔ ye nɔ huzu tɔ́ ɖagbe, nɔ ɖagbe kpo vǐ ɖagbe lɛ kpo. Rod e nɔ w’azɔ̌ xá gbɛ̌ta e nɔ ɖè ɖiɖe Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn tɔn lɛ é ɖé é tinmɛ ɖɔ: “Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo nyí nɔtɛn nǔkplɔnkplɔn tɔn ɖé; finɛ wɛ è nɔ kplɔ́n nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn titewungbe lɛ ɖè, bɔ mɛ lɛ bǐ nɔ ɖu lè tɔn.” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “A sixu mɔ alɔdó ɖò hwenu e a ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ gbɔn wɛ é ɖò nɔtɛn enɛ. Ðò finɛ ɔ, è nɔ yí mɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo, bo nɔ lɛ́ dó xɔ́ntɔn mɛ; mɛ e ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn lɛ é kpo mɛ jló na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu d’eji lɛ é kpo bǐ nɔ ɖu lè tɔn.

Mɛ ɖěɖee nɔ kplé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ lɛ é nɔ kéya nú nɔzo yetɔn lɛ, bo nɔ lɛ́ yawǔ d’alɔ ye hwenu e adla j’ayǐ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò 2016 ɔ, hwenu e jɔhɔn ɖaxó e nɔ nyí Ouragan Matthew é gbà nǔ ɖò Bahamas é ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jla xwé 254 ɖó. Ðò xá lɛ ɖokpo mɛ ɔ, nyɔɖaxóví e ɖó xwè 80, bo nɔ nyí Violet, bɔ tɔ̀ gbà xwé tɔn é sɛkpɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ sín gbɛ̌ta e ɖò sɔhɛnmɛzɔ́ wà wɛ é ɖé. É ɖɔ ɖɔ emi na sú axɔ ye nú alɔ ɖebǔ e ye na dó emi é. Ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na yí akwɛ ɖebǔ ó, loɔ, gbɛ̌ta ɔ ɖyɔ tólu Violet tɔn ɖěɖee hwe lɛ é gegě, bonu jɔhɔn ni ma wá fɔ bǐ yì ó. Ye vɔ́ aza e gblé ɖò xɔgba ɔ sá lɛ é blóɖó. Enɛ gudo ɔ, Violet kpl’así kɔ nú gbɛ̌ta ɔ sín hagbɛ̌ lɛ ɖokpo ɖokpo, bo dókú nú ye ɖě ɖò ɖě jí bo ɖɔ: “Togun Mawu tɔn wɛ nú mi nǔgbo!”

Bad Oeynhausen, North Rhine-Westphalia, Allemagne

‘É Víví nú Mǐ Ðɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Ðé Ðò Xá Mǐtɔn Mɛ’

Bo na dó hɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖó ninɔmɛ ɖagbe mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló tuto bo nɔ kplɔ́n azɔ̌ hagbɛ̌ agun e ɖò xá ɔ mɛ é tɔn lɛ bonu ye na kpé nukún dó kpléxɔ yetɔn lɛ wu. Enɛ tɔ́n kɔ dó nǔ ɖagbe mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò Arizona kpɛví ɔ sín xá mɛ ɔ, nawe ɖé yí gbè bo wá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé mɛ. É ɖɔ xó dó lee è nɔ kpé nukún dó xɔ ɔ wu ganji gbɔn é wu, bɔ tuto nukún kpíkpé dó nǔ wu tɔn e xó è ɖɔ n’i é jiwǔ n’i tawun, taji ɔ, lee ye nɔ bló gbɔn bo nɔ hɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖó ninɔmɛ ɖagbe mɛ é. Nawe ɔ nɔ wlan nǔ nú xójlawema toxo ɔ tɔn, bɔ nukɔnmɛ ɔ, gbeɖiɖó ɖé kúnkplá mimɛ̌jininɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn tɔn bo tɔ́n ɖò xójlawema ɔ mɛ. Xójlawema ɔ sú ta na bo ɖɔ: “É víví nú mǐ ɖɔ . . . Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé ɖò xá mǐtɔn mɛ.”

A sixu mɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖò xá lɛ mɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Mi byɔ we ɖɔ a ni wá ba mǐ kpɔ́n. Ðeji ɖɔ è na dó doo nú we kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo.