Skip to content

Gbɔ Didó Nú Mɛ Ðěɖee Ðò Azɔn Jɛ Wɛ lɛ É kpo Alɔ Didó Ye Ðò Ali Tawun Tawun lɛ Nu Kpo

Gbɔ Didó Nú Mɛ Ðěɖee Ðò Azɔn Jɛ Wɛ lɛ É kpo Alɔ Didó Ye Ðò Ali Tawun Tawun lɛ Nu Kpo

Ado sixu wá hu mɛ ɖěɖee ɖò azɔn syɛnsyɛn jɛ wɛ lɛ é, bɔ enyi é byɔ ɖɔ è na kpé nukún dó ye wu ɖò dotóoxwé ɔ, ye nɔ lɛ́ flú bǐ d’eji hwɛhwɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, lee gbeɖiɖó ɖé ɖexlɛ́ gbɔn ɖò xójlawema e ɖɔ xó dó nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn lɛ wu é mɛ gbɔn é ɔ, “dobanúnǔ lɛ xlɛ́ ɖɔ nukúnkpíkpé dó lee nǔ nɔ cí nú azinzɔnnɔ lɛ é kpo hudo gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ kpo wu ɖò taji tawun bonu lanmɛ yetɔn na jɛte.” *

Bo na dó sú hudo enɛ lɛ sín dò ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ zán Biblu dó dó gbɔ nú Kúnnuɖetɔ́ hatɔ́ yetɔn ɖěɖee è glɔ́n ɖó dotóoxwé lɛ é, bo nɔ lɛ́ dó alɔ ye ɖò ali tawun tawun lɛ nu. Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ yì ba hagbɛ̌ agun yetɔn tɔn e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é kpɔ́n. Enyi è ɖò nukún kpé dó Kúnnuɖetɔ́ e ɖò azɔn jɛ wɛ é ɖé wu wɛ ɖò dotóoxwé e lín dó xwé tɔn tawun é ɖé ɔ ka lo? Ðò toxo ɖaxó gbɛ̀ ɔ tɔn ɖé lɛ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sɔnǔ nú Gbɛ̌ta E Nɔ Ba Azinzɔnnɔ lɛ Kpɔ́n lɛ É (GBAK). Mɛxo agun tɔn ɖěɖee ɖò gbɛ̌ta enɛ lɛ mɛ lɛ é nɔ yì dotóoxwé lɛ hwɛhwɛ, bo nɔ nɔ gudo nú Kúnnuɖetɔ́ ɖěɖee ɖò azɔn jɛ wɛ bo gosin xá ɖevo lɛ mɛ ɖò tò ɔ mɛ, alǒ tlɛ gosin tò ɖevo lɛ mɛ bonu è na kpé nukún dó ye wu lɛ é, kpo xwédo yetɔn lɛ kpo. Mɛɖéezejotɔ́ 28 000 jɛji wɛ ɖò GBAK 1900 mɔ̌ mɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí. *

Gbɔ tɛ GBAK lɛ ka nɔ dó nú mɛ ɖò gbigbɔ lixo?

William e ɖò GBAK ɖé mɛ é ɖɔ: “Un kpéwú bo dó gbɔ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ kpo hagbɛ̌ xwédo yetɔn tɔn e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ lɛ é kpo, gbɔn gɔ̌n yetɔn yiyi bo ɖɔ xó nú ye bo lɛ́ ɖótó ye gblamɛ. Un nɔ na jiɖe ye ɖɔ Jehovah Mawu mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ yetɔn wu, bo lɛ́ ɖò nukún kpé dó ye wu wɛ. Enyi è xoɖɛ dó azinzɔnnɔ lɛ kpo xwédo yetɔn lɛ kpo sín tamɛ ɔ, é nɔ sù nukún yetɔn mɛ.”

Ba e GBAK ba ye kpɔ́n, bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye é sù ye mɛ gegě nukúnmɛ. Kpɔ́ndéwú klewun ba e hagbɛ̌ GBAK tɔn 7 000 mɔ̌ ba azinzɔnnɔ lɛ kpɔ́n ɖò États-Unis é tɔn ɖé lɛ ɖíe.

  • Priscilla ɖɔ: “É na cɛ́ nú mi nú ba e mi wá ba tɔ́ ce kpɔ́n ɖò dotóoxwé hwenu e é bɛ́ hunkangbadótaglomɛzɔn é. Ba e mi ba ɛ kpɔ́n lɛ é víví n’i tawun! Tutomɛ enɛ e è sɔ́ ɖ’ayǐ é jiwǔ n’i. Un mɔ ɖɔ mɛbakpɔ́n mitɔn lɛ d’alɔ ɛ bɔ é yawǔ mɔ éɖée mɛ.”

  • Ophilia e nyí vǐ nyɔnu ɖé bɔ nɔ tɔn jɛ azɔn bo kú é ɖɔ nú afɔsɔ́ɖótetɔ́ GBAK tɔn ɔ ɖɔ: “Mɛbakpɔ́n mitɔn lɛ sù nɔ ce nukúnmɛ tawun! É tuùn ɖɔ Jehovah wɛ sɛ́ mi dó. É na cɛ́ nú mi nú nukúnkpédómɛwu wanyiyinɔ mitɔn.”

  • Ee azinzɔnnɔ ɖé sè ɖɔ azǎn yɔywɛ ɖé jɛn kpo bɔ emi na nɔ gbɛ̀ na é ɔ, é flú bǐ, bɔ ado nɔ lɛ́ hú i. James e ɖò GBAK sín hagbɛ̌ lɛ mɛ é nɔ kpɔ́ xá ɛ, bo má xó gbɔdónúmɛ tɔn Biblu tɔn e ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é xá ɛ. James ɖɔ: “Ee un yì ba ɛ kpɔ́n ayihɔngbe tɔn é ɔ, ninɔmɛ tɔn huzu tawun. Azǎn e è ɖó n’i é ɖò nukɔn có, é ɖó linlin ɖagbe dìn dó alɔdó Jehovah tɔn wu, bɔ é dó wusyɛn lanmɛ nú tawun!”

Ali tawun tawun tɛ lɛ nu GBAK lɛ ka nɔ d’alɔ mɛ ɖè?

Pauline sín asú kú ɖò dotóoxwé e lín dó xwè yetɔn tawun é ɖé. É wlan ɖɔ: “É na cɛ́ nú mi tawun nú alɔ e mi dó mǐ ɖò hwenu e xwédo mǐtɔn gbɔn wuvɛ̌ syɛnsyɛn e mǐ ma mɔ kpɔ́n ǎ é mɛ é. Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ mi na wá dotóoxwé ɔ, bo na kpɔ́n mǐ zǎn xwete, cobo ka na lɛ́ yì azɔ̌mɛ ayihɔngbe tɔn é dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ. Mi wà nǔ nú tuto e mi bló bɔ mǐ mɛ 11 lɛ bǐ mɔ fí e mǐ na dɔ́ é, kpo kpɔ́ e mi nɔ xá mǐ ɖò nǔwiwa ɔ bǐ hwenu é kpo. Un dó kú nú Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo nú alɔ mɔhun e ye dó mǐ dó dó gbɔ nú mǐ é.”

Nicki, Gayle kpo Robin kpo bló alitawoví kpo mɔ̌to kpo ɖò kilomɛtlu 300 mɔ̌ dó xwé yetɔn. È ɖɔ nú Carlos e ɖò GBAK sín hagbɛ̌ lɛ mɛ é, b’ɛ yì xò gò ye ɖò dotóoxwé ɔ hwenu e ye wá é. Carlos ɖɔ: “Un ɖɔ nú ye ɖɔ na d’alɔ ye ɖò nǔ ɖebǔ e sín hudo ye na ɖó é mɛ, bɔ Nicki sín cukú kpɛví ɔ wɛ un wá hɛn n’i bonu é na dó sixu kpéwú bo yì xɔ ɔ mɛ bonu è na w’azɔ̌ n’i.” Enɛ gudo ɔ, Curtis e nyí hagbɛ̌ GBAK tɔn ɖevo é kpo asì tɔn kpo wá. Ye nɔ dotóoxwé ɔ kaka bɔ hagbɛ̌ xwédo azinzɔnnɔ lɛ tɔn lɛ wá wá ɖò ganxixo mɔkpan gudo. Nya ayiɖonuwutɔ́ ɖé ɖɔ: “Nukún e è kpé dó ye mɛ atɔn lɛ wu é dó gbɔ nú ye bǐ. Amɔ̌, alɔ e GBAK sín hagbɛ̌ lɛ dó ye lɛ é bǐ jiwǔ nú Nicki sín nɔví nyɔnu Robin e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ é.”

^ akpá. 2 Xóta “Addressing Patients’ Emotional and Spiritual Needs,” ee tɔ́n ɖò The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, décembre 2003, Akpáxwé 29, No. 12, wexwɛ 661 mɛ é.

^ akpá. 3 Mɛxo agun tɔn e ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɛntin lɛ é bǐ ɖɔhun ɔ, ye mɛ ɖěɖee nɔ w’azɔ̌ xá GBAK lɛ é lɔmɔ̌ nɔ nɔ gudo nú agun yetɔn lɛ, bo nɔ nyí lɛngbɔ̌nyitɔ́ lɛ ɖò gbigbɔ lixo, nǔkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo wɛnɖagbejlatɔ́ lɛ kpo. È nɔ sú akwɛ ɖebǔ ye ɖó azɔ̌ enɛ lɛ wutu ǎ, loɔ, ye nɔ sɔ́ jlǒ dó bló kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo.—1 Piyɛ́ɛ 5:2.