Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ D’alɔ Bɔ È Jla Zungbó ɖé Ðó Ðò Malin-Malin Dó Lviv

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ D’alɔ Bɔ È Jla Zungbó ɖé Ðó Ðò Malin-Malin Dó Lviv

Ðò 6 mai 2017 ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 130 mɔ̌ d’alɔ bɔ è jla Zungbó Bryukhovychi tɔn e ɖò malin-malin dó Lviv ɖò Ukraine é ɖó. Mɛɖéezejotɔ́ ɖěɖee xwè yetɔn bɛ́sín 22 jɛ 80 lɛ é nɔ nɔ alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn Ukraine tɔn mɛ, bo nɔ w’azɔ̌ ɖò finɛ; alaxɔ ɔ ka lín dó zungbó ɔ ǎ. Ye jla ayikúngban ɛtáa 50 ɖó, bo bɛ́ zunkɔ́ kilóo 600 mɔ̌ ɖò ganxixo atɔn kpowun vlamɛ.

Sɔgbe xá xó e Mykhailo Splavinskyi, ee nyí gǎn nú Azɔ̌xwé Kanlin Nyinyi kpo Tɔ̀ kunkun kpo Tɔn e ɖò zungbó Lviv tɔn mɛ é ɖɔ é ɔ, “Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e nɔ gudo nú zungbó ɔ jijlaɖó sín azɔ̌ xwewu xwewu tɔn ɔ é, bɔ sín 2014 ɔ, ye ka nɔ wà mɔ̌ xwè lɛ bǐ mɛ.”

Nǔ E Wu É Byɔ Ðɔ È Ni Jla Zungbó ɔ Ðó É

Mɛɖaxo Splavinskyi tinmɛ ɖɔ: “Ali wè nu wɛ zunkɔ́ lɛ nɔ gbɔn, bo nɔ wá zungbó ɔ mɛ. Nukɔntɔn ɔ, mɛɖé lɛ nɔ jó zunkɔ́ yetɔn lɛ dó nyì finɛ. Wegɔ ɔ, mɔ̌to ɖaxó lɛ nɔ bɛ́ zunkɔ́ e è nɔ mɔ ɖò xɔgbigbá hwenu lɛ é wá kɔn nyì zungbó ɔ mɛ.”

Zunkɔ́ lɛ nɔ hɛn zungbó ɔ kwiji tawun. Mɛɖaxo Splavinskyi ɖɔ: “É nɔ lín tawun cobɔ zunkɔ́ lɛ nɔ wá gblé, ye nɔ hɛn sìn e ɖò ayikúngban glɔ́ lɛ é kwiji, bo nɔ wà nǔ dó ayǐ e jí mǐ ɖè é wu.” Gò lɛ sixu zɔ́n bɔ hlɔnhlɔn hwesivɔ tɔn lɛ́ syɛn d’eji, bo nɔ zɔ́n bɔ zungbó lɛ nɔ jì zo. Goxwɛ lɛ kpo nyɛví dotóoxwé tɔn lɛ kpo nyí awovinú tawun, taji ɔ, nú vǐ kpɛví lɛ. É ɖɔ: “Enyi è bɛ́ zunkɔ́ lɛ síìn ɔ, è sixu nyì alɔ nú tagba enɛ lɛ.”

Zungbó e yì ɛtáa 3300 é jijlaɖó nyí nǔ d’ayihun ǎ. É lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Zungbócɔ́tɔ́ axɔsu tɔn atɔ́ɔ́n kpowun jɛn mǐ ɖó. Enɛ wu ɔ, mǐ sixu jla fí gblagada enɛ ɖó ǎ. Enɛ wu wɛ xwewu xwewu ɔ, mǐ nɔ byɔ mɛ kpaà lɛ ɖɔ ye ni wá d’alɔ mǐ bonu mǐ na jlaɖó.”

Zunkɔ́ lɛ Xixokplé, Zunkɔ́ lɛ Ðiɖeɖɛ, Zunkɔ́ lɛ Kinkɔn

Kúnnuɖetɔ́ mɛɖéezejotɔ́ ɖěɖee dó alɔgodwé, bo hɛn hlagáan ɖaxó e mɛ è nɔ bɛ́ zunkɔ́ dó lɛ é kpo gan fɛnnɔ e è nɔ dó kplɔ́ zunkɔ́ na lɛ é kpo é bɛ́ gò lɛ, penɛ́ɛ gblégblé lɛ, goxwɛ lɛ, gan gblègblé lɛ, wema vúnvún lɛ, alǎxwɛ lɛ kpo nyɛví dotóoxwé tɔn zǎnkpo lɛ kpo. Wǎgbɔ tɔn ɔ, Ihor Fedak e nyí zungbozɔ́watɔ́ ɖé ɖò xá ɔ mɛ é ɖɔ: “Fí e wu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpé nukún dó é mɛ́ tawun.”

Sɛ́n ɔ byɔ ɖɔ è ni kplé zunkɔ́ lɛ ɖó vovo ǎ có, mɛɖéezejotɔ́ lɛ ɖeɖɛ gò lɛ, wema lɛ, kpo alǎ lɛ kpo ɖó vovo, bɔ è sixu wá vɔ́ ɖé lɛ zán ɖ’emɛ. Enɛ gudo ɔ, azɔ̌xwé xá ɔ mɛ tɔn e nɔ bɛ́ zunkɔ́ é wá bɛ́. Sín 2016 ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ sɔ́ jlǒ dó sú zunkɔ́ e ye kplé lɛ é bíbɛ́ sín axɔ́. Mɛɖaxo Fedak ɖɔ: “Un dokú nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nú alɔ e ye dó mǐ é. Ye nɔ d’alɔ mǐ tawun.”

“Ayǐ Jijlaɖó ɔ Kɔ́n Wi Ce Ǎ”

É nɔ hun xomɛ nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖ’alɔ ɖò zungbó ɔ jijlaɖó mɛ xwewu xwewu. Ye yí wǎn nú alɔɖiɖo ɖò ganjininɔ mɛ lɛ tɔn kpo zungbó ɔ tɔn kpo mɛ. Volker ɖɔ linlin e ye mɛ gègě nɔ ɖó é, bo ɖɔ: “Ayǐ jijlaɖó ɔ kɔ́n wi ce ǎ. Ðagbewiwa nú mɛ ɖevo lɛ nɔ sɔ́ mɛ sù, bo nɔ hun xomɛ nú mì.”

Anzhelika ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nú nyɛ ɔ, mɛ e kɔn zunkɔ́ lɛ nyì finɛ é wɛ ɖò taji ǎ, loɔ, nǔ e un sixu wà bɔ zunkɔ́ lɛ gosin finɛ é wɛ ɖò taji.” Lois e ɖó xwè 78 é lɔmɔ̌ ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ ɔ mɛ. É ɖɔ: “Xomɛ ɖó na sìn mɛ hwenu e è ɖò sà ɖi wɛ, bo mɔ zunkɔ́ é ǎ, loɔ, é na nyɔ́ ɖɔ è ni sɔ́, bo sɔ́ ɖó tɛn e mɛ é ɖó na nɔ é.”

Wieslaw ɖɔ: “Mɛ lɛ nɔ mɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ bla klaváti, bo nɔ ɖò gbesisɔmɛ bá má nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é xá ye. Amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ, bo na w’azɔ̌ syɛnsyɛn dó jla zungbó ɖé ɖó, alǒ wà azɔ̌ ɖevo e nɔ hɛn lè wá nú mɛ lɛ é.”