Alɔdido Mɛ Lɛ

ALƆDIDO MƐ LƐ

Alɔdidó Tokunɔ lɛ Ðò Indonésie

Nǔkplɔnmɛ e jinjɔn Biblu jí lɛ é ɖò alɔ dó tokunɔ lɛ wɛ ɖò Indonésie.

ALƆDIDO MƐ LƐ

Alɔdidó Tokunɔ lɛ Ðò Indonésie

Nǔkplɔnmɛ e jinjɔn Biblu jí lɛ é ɖò alɔ dó tokunɔ lɛ wɛ ɖò Indonésie.

Gbɔ Didó Nú Mɛ Ðěɖee Ðò Azɔn Jɛ Wɛ lɛ É kpo Alɔ Didó Ye Ðò Ali Tawun Tawun lɛ Nu Kpo

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn ɖěɖee ɖò azɔn syɛnsyɛn ɖé jɛ wɛ é gbɔn?

Mɛ̌si Philippines Tɔn lɛ Ðu Lè JW.ORG Tɔn

Etɛ mɛ̌si kpo wěɖexámɛtɔ́ kpo 1 000 jɛji ka kplɔ́n dó tɛn ɛntɛnɛti tɔn enɛ wu?

Etɛ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé ka Nɔ Wà Ðò Xá Towe Mɛ?

Kplɔ́n nǔ dó linlin e mɛ lɛ nɔ ɖó dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e ɖò xá yetɔn mɛ é wu é wu.

Kúnnuɖetɔ́ E Ðò Italie lɛ É D’alɔ Nɔzo Yetɔn Lɛ

Alɔdo alɔkpa tɛ sín hudo ye ka ɖó? Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ka d’alɔ gbɔn?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ D’alɔ Bɔ È Jla Zungbó ɖé Ðó Ðò Malin-Malin Dó Lviv

Etɛwu ye ka nɔ ɖ’alɔ ɖò nukɔnyiyi xá lɛ tɔn mɛ ɖò ali enɛ nu?

Nukúnɖiɖo kpo Gbɔdónúmɛ kpo nú Mɛxomɔ Lɛ

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yì ba mɛxomɔ lɛ kpɔ́n ɖò xwé e gbè è nɔ kpé nukún dó ye wu ɖè lɛ é ɖò Australie.

Nùjlajla E Hwlɛn Mɛ Gán É Ðé

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka bló tuto nùjlajla sun wè tɔn ɖé tɔn ɖò tokpɔn Mexique tɔn e nɔ nyí Tabasco é mɛ? Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?