Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Wà lɛ É

NǓ E KÚNKPLÁ NǓ E MǏ NƆ ÐETƆ́N LƐ É

Xó Mawu Tɔn Bló Bɔ Nukúnmɛ Yetɔn Kɔ́n

È ɖè wema Matie tɔn tɔ́n dó Tókúnɔgbe Japon tɔn mɛ. Kpɔ́n lee Biblu ɖiɖó dó gbè mɛɖesunɔ tɔn mɛ xɔ akwɛ sɔ́ é.

NǓ E KÚNKPLÁ NǓ E MǏ NƆ ÐETƆ́N LƐ É

Xó Mawu Tɔn Bló Bɔ Nukúnmɛ Yetɔn Kɔ́n

È ɖè wema Matie tɔn tɔ́n dó Tókúnɔgbe Japon tɔn mɛ. Kpɔ́n lee Biblu ɖiɖó dó gbè mɛɖesunɔ tɔn mɛ xɔ akwɛ sɔ́ é.

Alɔdidó Tokunɔ lɛ Ðò Indonésie

Nǔkplɔnmɛ e jinjɔn Biblu jí lɛ é ɖò alɔ dó tokunɔ lɛ wɛ ɖò Indonésie.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

Wɛnɖagbejijlazɔ́ Mǐtɔn

Nǔjlajla ɖé Hɛn Lè Wá Ðò Laponie

Kpɔ́n lee mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Laponie lɛ é yí gǎn bǔnɔ ɖěɖee è dó bo na d’alɔ ye lɛ é gbɔn é.

Nǔjlajla ɖé Hɛn Lè Wá Ðò Laponie

Kpɔ́n lee mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Laponie lɛ é yí gǎn bǔnɔ ɖěɖee è dó bo na d’alɔ ye lɛ é gbɔn é.

Nǔ E Kúnkplá Nǔ E Mǐ Nɔ Ðetɔ́n lɛ É

Wɛnɖagbe ɔ Ðò Só Andes Tɔn Lɛ Jí

Mɛ ɖěɖee nɔ dó Quechua-gbè ɖò Pérou lɛ é sɛkpɔ Jehovah, ɖó wema lɛ kpo Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn kpo e ɖò anɔ̌nugbe yetɔn mɛ lɛ é wutu.

Wɛnɖagbe ɔ Ðò Só Andes Tɔn Lɛ Jí

Mɛ ɖěɖee nɔ dó Quechua-gbè ɖò Pérou lɛ é sɛkpɔ Jehovah, ɖó wema lɛ kpo Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn kpo e ɖò anɔ̌nugbe yetɔn mɛ lɛ é wutu.

Nǔwiwa Bunɔ Lɛ

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

Nǔ Taji E Ðò Kúnnuɖewema Nina Mɛ Klasi 136gɔ́ Galadi Tɔn Mɛ lɛ É

Xóɖiɖɔ lɛ, nǔkinkanbyɔ wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema lɛ kpo vɔ̌-bló nǔ e è mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo ɖò tuto ɔ mɛ.

Tuto Xɔgbigbá Tɔn Lɛ

“Nyɔnu lɛ Ðó Tɛn Yetɔn Ðò Xɔgbigbá Linu”

Azɔ̌ ɖěɖee ye nɔ wà xéɖéxéɖé lɛ é sise sixu kpaca we.

“Nyɔnu lɛ Ðó Tɛn Yetɔn Ðò Xɔgbigbá Linu”

Azɔ̌ ɖěɖee ye nɔ wà xéɖéxéɖé lɛ é sise sixu kpaca we.

Fun Ahwan Xá Zo Bo Ðu Ð’eji

Xɛsi sín nǔ e jɛ é ɖé zɔ́n bɔ azɔ̌ kplɔnkplɔn mɛ xó ɔ ɖò taji.

Fun Ahwan Xá Zo Bo Ðu Ð’eji

Xɛsi sín nǔ e jɛ é ɖé zɔ́n bɔ azɔ̌ kplɔnkplɔn mɛ xó ɔ ɖò taji.