Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Akɔjɔkplé Tɔn Sín Gbeɖiɖó

Kpléɖókpɔ́ Akɔjɔkplé Tɔn Sín Gbeɖiɖó

Ðò kpléɖókpɔ́ akɔjɔkplé tɔn mǐtɔn lɛ jí ɔ, gbɛtɔ́ e nyí akɔ vovo, nɔ dó gbè vovo, bo gosin tò vovo mɛ lɛ é nɔ ɖu vivǐ Biblu kplɔnkplɔn kpo gbɛ̌dido Klisanwun tɔn kpo tɔn nú azǎn gègě.