Skip to content

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Xwewu Xwewu Tɔn Mǐtɔn Lɛ

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Xwewu Xwewu Tɔn Mǐtɔn Lɛ

Video e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖetɔ́n bɔ xota tɔn nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ é sín akpáxwé klewun ɖé wɛ nyí video elɔ.