Skip to content

2019 Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn: “Wanyiyi Na Vɔ Gbeɖé Ǎ”!

2019 Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn: “Wanyiyi Na Vɔ Gbeɖé Ǎ”!

Fitɛ a ka sixu mɔ wanyiyi ɖè, ɖò gbɛ̀ elɔ e mɛ wanyiyi hán ɖè é?