Skip to content

“JƐ AWǍ HWEBǏNU”!

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn

Mǐ ylɔ́ we kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni kpɔ́n kpléɖókpɔ́ ɖaxó azǎn atɔn tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn xwè elɔ mɛ tɔn. Ðó jɛmɛji coronavirus (COVID-19) tɔn ɔ wutu ɔ, Ɛntɛnɛti jí wɛ kpléɖókpɔ́ ɖaxó xwè elɔ mɛ tɔn na dín ɖè ɖò jw.org jí. Mǐ na sɔ́ akpáxwé lɛ ɖ’eji kpɛɖé kpɛɖé ɖò juillet kpo août kpo mɛ.

NǓ TAJI LƐ

  • Axɔ́suzángbe Sín Akpáxwé Lɛ: Kpɔ́n lee asú lɛ, asì lɛ, mɛjitɔ́ lɛ kpo vǐ lɛ kpo sixu mɔ awǎjijɛ ɖò xwédo mɛ, bo lɛ́ jɛhun d’eji gbɔn é. Lɛ̌ kpɔ́n lee nǔɖiɖó lɛ xlɛ́ ɖɔ Mawu ba ɖɔ mǐ ni ɖó awǎjijɛ gbɔn é.

  • Síbígbe Sín Akpáxwé Lɛ: Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ má wɛn awǎjijɛ tɔn e ɖò Biblu mɛ é xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ? Xóɖiɖɔ ɖebɔdoɖewu lɛ, video lɛ kpo nǔkanbyɔmɛ lɛ kpo na xlɛ́ hwɛjijɔ Mawuxówema ɔ tɔn e wu mǐ nɔ wà wɛnɖagbejijlazɔ́ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ kpo lɛ é.

  • Aklunɔzángbe Sín Akpáxwé Lɛ: Biblu d’akpá ɖɔ nyɔna Mawu tɔn “nɔ dó dɔkun nú mɛ, É ka nɔ sɔ́ wuvɛ̌ ɖebǔ gɔ́ na ǎ.” (Nǔnywɛxó 10:22, nwt) Ðǒtó xóɖiɖɔ jinjɔn Biblu jí e xóta tɔn nyí “Jɛ Dɔkun E Ma Nɔ Hɛn Wuvɛ̌ Wá nú Mɛ Ǎ É: Gbɔn Nɛ̌ É?” ɔ, bo lin tamɛ dó hwɛjijɔ e wu a sixu ɖeji dó akpá enɛ wu lɛ é jí.

  • Fímu: Nɛ̌ a ka sixu ɖu akɔ́nkpinkpan kpo kanɖodónǔwu kpo Nɛɛmíi e xó Biblu ɖɔ é tɔn sín lè gbɔn? Ðò síbígbe kpo aklunɔzángbe kpo ɔ, a na kpɔ́n fímu akpáxwé wenɔ e xóta tɔn nyí “Awǎjijɛ Jehovah Tɔn Wɛ Nyí Ahohó Mitɔn” é.—Nɛɛmíi 8:10, nwt.

VƆ̌NU WƐ

É BYƆ ÐƆ A NI HUN KƆ́NTU ALǑ NA NYIKƆ Ǎ

Kpɔ́n tuto ɔ blebu, bo lɛ́ kpɔ́n video e kúnkplá kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ é ɖé.

Kpɔ́n Kpléɖókpɔ́ Ɖaxó Ɔ