Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“WANYIYI NA VƆ GBEÐÉ Ǎ”!

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2019 Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn

Mǐ ylɔ́ we kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó azǎn atɔn tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ na bló xwè elɔ mɛ é tɛnmɛ.

NǓ TAJI LƐ

  • Axɔ́suzángbe: Kplɔ́n lee wanyiyi ma na vɔ gbeɖé ǎ gbɔn é. Lɛ̌ kplɔ́n lee a sixu hɛn wanyiyi towe lidǒ tagba lěhun lɛ mɛvo gbɔn é: yɔkpɔvumɛ e vɛwǔ é, azɔn jɛmagbɔ, alǒ yajiji. Video klewun klewun ɖé lɛ ɖɔ xó dó nǔɖiɖó e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é jí bo ɖè wanyiyi Mawu tɔn xlɛ́.

  • Síbígbe: Ba dò nú nǔgbododó Biblu tɔn ɖěɖee ɖò alɔ dó asú lɛ, asì lɛ, kpo vǐ lɛ kpo wɛ bɔ ye ɖò wanyiyi e ma na vɔ gbeɖé ǎ é ɖexlɛ́ wɛ é.

  • Aklunɔzángbe: Xóɖiɖɔ jinjɔn Biblu jí nú mɛ bǐ, ee xóta tɔn nyí “Fitɛ A ka Sixu Mɔ Wanyiyi Adodwé ɔ Ðè Ðò Gbɛ̀ E Mɛ Wangbɛnúmɛ Gɔ́ É ɖé Mɛ” é, na kɔ́n sɛ̀ sín lee wanyiyi ɖiɖexlɛ́ ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye nɔ ɖu ɖò akɔ kínklán kpo wangbɛnúmɛ kpo jí gbɔn é jí.

  • Fímu: Nǔnyanyawiwa tɛntin wɛ Joziyasi e xó Biblu ɖɔ é sù ɖè. É ɖò mɔ̌ có, è tuùn ɖɔ é nyí mɛɖé bo “nɔ gbeji.” (2 Tan 35:26) Ðò síbígbe kpo aklunɔzángbe kpo ɔ, kpɔ́n fímu akpáxwé wenɔ e xóta tɔn nyí Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya é.

  • Jonɔ Bǔnɔ Lɛ: Kpléɖókpɔ́ ɖaxó gegě tíìn bɔ afɔsɔ́ɖótetɔ́ lɛ kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo na gosin wɛkɛzo ɛnɛ lɛ bǐ mɛ bo na wá. Kpɔ́n lee wanyiyi nɔ xò akɔ, aca, kpo tò kpo sín dogbó lɛ zlɛ́ gbɔn é.

VƆ̌NU WƐ È NA WÁ TƐN Ɔ MƐ

AGBǍNMƐKWƐ ÐĚ KA ÐÈ Ǎ

Kpɔ́n tuto ɔ blebu bo lɛ́ kpɔ́n video e kúnkplá kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ é ɖé.

Ba Fí E Sɛkpɔ We É Ɖé