Skip to content

NǓÐIÐI NƆ NA HLƆNHLƆN!

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2021 Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni kpɔ́n kpléɖókpɔ́ ɖaxó azǎn atɔn tɔn xwè elɔ mɛ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn. Ðó jɛmɛji Covid-19 tɔn wutu ɔ, è na xwlé tuto kpléɖókpɔ́ ɖaxó tɔn xwè elɔ mɛ tɔn ɔ mɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí ɖò jw.org jí. È na xwlé akpáxwé lɛ mɛ ɖebɔdoɖewu ɖò sun juillet kpo août kpo tɔn mɛ.

NǓ TAJI LƐ

  • Axɔ́suzángbe: Kpɔ́n nǔ e wu é sɔgbe ɖɔ è ni ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn, ɖɔ Xó tɔn nyí nǔgbo, ɖɔ nǔnywɛ kpé nǔgbododó tɔn walɔ ɖagbe tɔn lɛ, bɔ é lɛ́ yí wǎn nú mǐ é. Gbějé nǔjiwǔ jɔwamɔ tɔn e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, bo sixu hɛn nǔ e a ɖi nú akpá e Gbɛɖotɔ́ ɔ dó lɛ é lidǒ lɛ é kpɔ́n.

  • Síbígbe: Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka kpo ɖò wɛn ɔ jlá wɛ? Kpɔ́n lee wɛn yetɔn ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ lɛ wɛ gbɔn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é.

  • Aklunɔzángbe: Etɛ ka nyí “wɛnɖagbe” ɔ? (Maki 1:14, 15) Mǐ ka sixu ɖeji d’ewu à? A na mɔ xósin nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ ɖò xóɖiɖɔ jinjɔn Biblu jí e xóta tɔn nyí “Ði Nǔ nú Wɛnɖagbe Mawu Tɔn” é hwenu.

  • Nǔkpinkpɔn-Dó-Kplɔ́n-Nǔ: Tan e ɖɔ xó dó Daniyɛli wu e ɖò tan e nɔ sɔ́ akpakpa Biblu-xatɔ́ lɛ tawun é mɛ. Ðò nǔkpinkpɔn-dó-kplɔ́n-nǔ akpáxwé wenɔ e è na xlɛ́ ɖò samedi kpo dimanche kpo é hwenu ɔ, ɖǒ ayi lee Daniyɛli wà nǔ gbɔn ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ hwenu é kpo hwenu e è nɔ ɖò cicá ɛ ko wɛ é kpo hwenu é wu.

VƆ̌NU WƐ È NA KPƆ́N TUTO Ɔ

É BYƆ ÐƆ È NI HUN KƆ́NTU ALǑ NA NYIKƆ HWƐ̌ Ǎ

Kpɔ́n tuto ɔ blebu, alǒ kpɔ́n kpléɖókpɔ́ ɖaxó 2021 tɔn sín video ɖé.