Skip to content

‘Dǒ gǎn bó nɔ fífá mɛ’!

Kpléɖókpɔ́ ɖaxó 2022 tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ tɔn

Mǐ byɔ́ we kpó akpakpa sɔ́ mɛ kpó ɖɔ a ní kpɔ́n kpléɖókpɔ́ ɖaxó azǎn atɔn tɔn xwe élɔ́ mɛ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ tɔn

Ðó jɛmɛjí Covid-19 wútu ɔ, jw.org jí wɛ è ná xwlé kpléɖókpɔ́ ɖaxó xwe élɔ́ mɛ tɔn mɛ ɖe. È ná sɔ́ akpáxwé lɛ́ ɖ’é jí kpɛɖé kpɛɖé ɖo juillet kpó août kpó mɛ.

Vɔ̌nu wɛ. É byɔ́ ðɔ a ní hun kɔ́ntu alǒ ná nyǐkɔ ǎ.

Nǔ tají e ɖo tuto ɔ mɛ lɛ́ é

Akpáxwé axɔ́súzángbe tɔn lɛ́: A ná kplɔ́n lěe wǎnyíyí nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn bó nɔ lɛ́ nɔ fífá mɛ xá mɛ ɖěvo lɛ́ gbɔn é. A ná lɛ́ mɔ nǔ e wú wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ́ sixú d’alɔ asú kpó asi kpó lɛ́, mɛjitɔ́ lɛ́, kpó vǐ lɛ́ kpó bɔ yě ná nɔ fífá mɛ é.

Akpáxwé síbígbe tɔn lɛ́: Ényí a ɖo wǔvɛ́ se wɛ, ɖó azɔn, akwɛ́yózo, adla, alǒ tagba ɖěvo lɛ́ wútu ɔ, a ka hɛn ɔ a ná ɖó fífá a? A ná kpɔ́n video wǔsyɛ́n dó lanmɛ nú mɛ tɔn ɖé, b’ɛ xlɛ́ nǔ e wa wɛ mɛ e ɖo gbɛ ɔ sín awa vovo xwé é ɖé lɛ́ ɖe, bó ɖo fífá sín vǐví ɖu wɛ lɛ́ é.

Akpáxwé aklúnɔzángbe tɔn lɛ́: Mǐ ka sixú zun xɔ́ntɔn xá Mawu dóó a? Xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu ɔ, sɔ́ caa ɖu caa wɛ a, alǒ é byɔ́ ɖɔ mǐ ní wa nǔɖé hwɛ̌? A ná mɔ xósin nǔkanbyɔ́ énɛ́ lɛ́ tɔn ɖo xóɖiɖɔ jínjɔ́n Biblu jí élɔ́ mɛ: “Nɛ̌ è ka sixú zun xɔ́ntɔn xá Mawu gbɔn?”

Kpɔ́n tuto ɔ blěbú bó lɛ́ kpɔ́n video e kúnkplá kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ́ é ɖé.

 
Kpɔ́n kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ