Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Gael’, Yap, Micronésie: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema junjɔn Biblu jí ɖé xwlé mɛ wɛ, ɖò fí e è nɔ tò awinnya kpikpa e nɔ nɔ akwɛ domɛ lɛ é ɖó é wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Yap

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 376
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 27
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 421 jí