Kɛ́n Taji Lɛ: Tahiti

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 282 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 273
  • Agun: 46
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 87 jí