Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Eustatius

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 020
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 30
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 134 jí