Kɛ́n Taji Lɛ: Pohnpei

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 36 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 55
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 692 jí