Kɛ́n Taji Lɛ: Pohnpei

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 35 981
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 67
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 537 jí