Kɛ́n Taji Lɛ: Azores

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 243 862
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 767
  • Agun: 15
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 318 jí