Kɛ́n Taji Lɛ: Zimbabwe

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 14 645 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 50 403
  • Agun: 1 271
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 305 jí