Kɛ́n Taji Lɛ: Zimbabwe

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 16 913 261
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 48 278
  • Agun: 1 353
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 350 jí