Kɛ́n Taji Lɛ: Zambia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 17 861 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 223 720
  • Agun: 3 402
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 87 jí