Kɛ́n Taji Lɛ: Zambia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 16 897 386
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 204 176
  • Agun: 3 249
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 83 jí