Kɛ́n Taji Lɛ: South Africa

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 57 539 935
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 105 232
  • Agun: 2 034
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 547 jí