Kɛ́n Taji Lɛ: Mayotte

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 266 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 188
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 486 jí