Kɛ́n Taji Lɛ: Mayotte

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 260 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 177
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 469 jí