Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Apia, Samoa: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò video ɖé xlɛ́ mɛ wɛ dó Samoa-gbè mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Samoa

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 196 006
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 510
  • Agun: 13
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 384 jí