Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Lucia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 164 994
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 819
  • Agun: 11
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 201 jí