Kɛ́n Taji Lɛ: Vanuatu

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 300 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 788
  • Agun: 17
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 431 jí