Kɛ́n Taji Lɛ: Vanuatu

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 283 432
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 753
  • Agun: 16
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 376 jí