Kɛ́n Taji Lɛ: Virgin Islands, U.S.

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 105 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 607
  • Agun: 10
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 173 jí