Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Venezuela

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 31 570 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 149 355
  • Agun: 1 886
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 211 jí