Kɛ́n Taji Lɛ: Venezuela

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 28 516 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 137 052
  • Agun: 1 743
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 209 jí