Kɛ́n Taji Lɛ: Venezuela

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 32 560 997
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 148 042
  • Agun: 1 801
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 220 jí