Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Vincent and the Grenadines

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 102 089
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 344
  • Agun: 8
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 297 jí