Kɛ́n Taji Lɛ: Uruguay

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 505 985
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 915
  • Agun: 152
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 294 jí