Kɛ́n Taji Lɛ: United States of America

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 329 065 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 237 054
  • Agun: 12 594
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 273 jí