Kɛ́n Taji Lɛ: United States of America

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 326 767 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 234 877
  • Agun: 13 016
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 265 jí