Kɛ́n Taji Lɛ: Uganda

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 39 049 142
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 8 179
  • Agun: 152
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 4 774 jí