Kɛ́n Taji Lɛ: Uganda

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 44 270 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 8 652
  • Agun: 164
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 5 303 jí