Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Ukraine

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 41 882 079
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 140 300
  • Agun: 1 610
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 299 jí