Kɛ́n Taji Lɛ: Tanzania

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 59 477 688
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 18 705
  • Agun: 455
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 180 jí