Kɛ́n Taji Lɛ: Taiwan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 23 774 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 284
  • Agun: 188
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 2 137 jí