Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Taiwan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 23 556 169
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 498
  • Agun: 169
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 2 244 jí