Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Funafuti, Tuvalu: È ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla hwehutɔ́ ɖé wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Tuvalu

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 975
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 125
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 80 jí