Kɛ́n Taji Lɛ: Trinidad and Tobago

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 395 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 146
  • Agun: 131
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 139 jí