Kɛ́n Taji Lɛ: Trinidad and Tobago

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 371 824
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 030
  • Agun: 127
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 137 jí