• Tɔtɛntinto Vava’u tɔn, Tonga: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wemafɔ Biblu tɔn e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é ɖé má xá mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Tonga

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 109 008
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 209
  • Agun: 2
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 522 jí