Kɛ́n Taji Lɛ: Timor-Leste

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 324 094
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 366
  • Agun: 5
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 618 jí