Kɛ́n Taji Lɛ: Thailand

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 68 414 135
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 170
  • Agun: 125
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 13 233 jí