Kɛ́n Taji Lɛ: Thailand

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 69 626 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 392
  • Agun: 136
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 13 127 jí