Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Lomé, Togo: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu ɖé xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Togo

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 7 691 915
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 20 683
  • Agun: 297
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 372 jí