• Lomé, Togo: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu ɖé xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Togo

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 8 082 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 22 691
  • Agun: 318
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 374 jí