Kɛ́n Taji Lɛ: Turks and Caicos Islands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 38 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 346
  • Agun: 6
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 114 jí