Kɛ́n Taji Lɛ: Swaziland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 396 414
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 316
  • Agun: 80
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 421 jí