Kɛ́n Taji Lɛ: Eswatini

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 148 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 354
  • Agun: 80
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 352 jí