Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Maarten

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 42 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 333
  • Agun: 6
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 131 jí