Kɛ́n Taji Lɛ: El Salvador

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 454 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 40 392
  • Agun: 701
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 161 jí