Kɛ́n Taji Lɛ: São Tomé and Príncipe

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 201 025
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 875
  • Agun: 13
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 230 jí