Kɛ́n Taji Lɛ: South Sudan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 13 172 963
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 697
  • Agun: 32
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 7 763 jí