Kɛ́n Taji Lɛ: Suriname

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 581 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 149
  • Agun: 58
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 187 jí