Kɛ́n Taji Lɛ: Senegal

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 16 294 270
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 369
  • Agun: 29
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 11 902 jí