• Freetown, Sierra Leone: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi xwlé mɛ wɛ dó Themne-gbè mɛ

  • Tɔtɛntin sín toxo Freetown tɔn, Sierra Leone: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò mɛɖé ylɔ wɛ bonu é na wá kplé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ

  • Freetown, Sierra Leone: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi xwlé mɛ wɛ dó Themne-gbè mɛ

  • Tɔtɛntin sín toxo Freetown tɔn, Sierra Leone: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò mɛɖé ylɔ wɛ bonu é na wá kplé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Sierra Leone

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 7 813 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 465
  • Agun: 41
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 427 jí